REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
https://www.woczkusroczki.pl/

Witaj!

Bardzo nam miło, że zdecydowałaś się zrobić zakupy w naszym butiku online.

Zapoznaj się proszę z poniższym regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują tak Ciebie jak i nas podczas dokonywania zakupów.
Pamiętaj także, że zawsze możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w tym regulaminie.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanych zakupów
Team Sroczki, Przemysław Klimczyk i Katarzyna Haldas

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://www.woczkusroczki.pl/ i na odpowiednich podstronach, z możliwością dokonania rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
 • numer telefonu: 725 577 757
 • adres e-mail: butik@woczkusroczki.pl
 • adres korespondencyjny, wskazany w niniejszym regulaminie
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu.
 3. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Sklepu Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub jego wydruk.
 4. Korzystanie ze Sklepu oraz zawarcie Umowy Sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Jednocześnie klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym. W szczególności zabrania się: rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu, dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 8. Nakazuje się: Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona). W celu udzielenia odpowiedniej licencji należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych. Jeżeli dane zostały wprowadzone nieprawidłowo, należy jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ich proprawienia.
 10. W celu usunięcia konta Klienta należy za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sprzedawcę o woli jego usunięcia.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Przemysław Klimczyk, prowadzący działalność gospodarczą Objet d’Art Przemysław Klimczyk, pod adresem ul. Stara Droga 2b/3, 43-190 Mikołów, NIP: 6351736959, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 576ustawy Kodeks cywilny.
 5. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do historii zamówień.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.woczkusroczki.pl oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Wyrobów.
 9. Wyrób – towar zakupiony w Sklepie. Wyroby są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Wyrobu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 11. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Wyrobu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Operator płatności: PayPro SA, właściciel “przelewy24” z siedzibą w ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935
 15. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 16. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata bezpośrednia na konto bankowe – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 17. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 18. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 20. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 21. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 23. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

 • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail

Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§4 WYROBY DOSTĘPNE W SKLEPIE

W Sklepie https://www.woczkusroczki.pl/ oferta dostępne są następujące Wyroby:

 1. biżuteria rękodzielnicza
 2. eksperymentalna biżuteria ekologiczna
 3. ozdoby do włosów
 4. inne dodatki odzieżowe

Specyfika każdego Wyrobu, jego szczegółowe parametry, cechy charakterystyczne oraz czas oczekiwania na towar/realizacji zamówienia znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Wyrobu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach, o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Wyrobu.
 2. Po wybraniu Wyrobu, aby zrealizować zakup, Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Kupuję” pokazany wraz z ceną i opisem towaru, w wyniku czego wybrany Wyrób zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może kontynuować zakupy lub sfinalizować zakup, postępując zgodnie z kolejnymi instrukcjami.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych: imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy i danych firmy, niezbędnych do wystawienia faktury VAT tj. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), numeru telefonu, adresu e-mail i akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia. Konieczne jest także wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu realizacji Zamówienia lub do czasu odstąpienia przez Klienta od umowy. Wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Wyroby, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 8. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 9. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania Zamówienia w przypadku: nieprawidłowego / niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia), nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem lub problemów z realizacją płatności w wybrany w koszyku sposób).

§6 PRZEDSPRZEDAŻ WYROBÓW

 1. Sprzedawca zastrzega, że może prowadzić przedsprzedaż wybranych Wyrobów.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Wyrobu przed jego premierą, w cenie ustalonej przez Sprzedawcę.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Wyroby nowe i cechujące się małą dostępnością oraz Wyroby, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Wyrobów objętych przedsprzedażą znajduje się każdorazowo w opisie Wyrobu.
 5. Zakupione podczas przedsprzedaży Wyroby, są realizowane (np. dodawane na Konto Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.

§7 CENY WYROBÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Wyrobów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Wyrobów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Wyrobów, wycofywania Wyrobów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Wyrobów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Wyrobu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty: tradycyjnym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy: mbank: 25 1140 2004 0000 3102 7767 9436 właściciel konta: Objet d’Art Przemysław Klimczyk, ul. Stara Droga 2b/3, 43-190 Mikołów, NIP 6351736959 przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta.
 5. W przypadku płatności elektronicznych produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, zgodnie ze wskazanym w opisie Wyrobu terminie realizacji zamówienia.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie na wskazany adres mailowy, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§8 DOSTAWY WYROBÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Wyrobów następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Wyrobu (czas realizacji zamówienia może być różny, szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Wyrobu lub realizacji zamówienia indywidualnego). 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty, czas wysyłki Wyrobu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty, to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie zostaje anulowane.
 4. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Realizacja wysyłek następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów InPost albo przewoźnika kurierskiego InPost na adres wskazany przez kupującego.
 6. Kosz wysyłki zamówionego produktu pokrywa kupujący.
 7. Koszt przesyłki pocztowej to 9,00zł brutto, koszt przesyłki do paczkomatu to 14,00zł brutto, koszt przesyłki kurierskiej to 16,00zł brutto. Zamówienia powyżej kwoty 400zł realizowane są z darmową dostawą (darmowa przesyłka kurierska).

§9 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta Klienta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do swojego Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za pierwsze założone Zamówienie.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego, Konto zostaje potwierdzone, a Klient może z niego korzystać.
 7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta, umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło np. w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego, lub chęci jego zmienienia.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku 
  z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Klienta.
 12. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w dowolnym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 13. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Wyroby i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy. A także gdy podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 14. Strony (Klient i Sprzedawca) w drodze porozumienia stron w dowolnym czasie mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych.
 15. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 16. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę, Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 17. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 18. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Wyrobów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§10 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Wyrób (zgodnie z ustawą Produkt) wolny od wad i śladów użytkowania, w oryginalnym dostarczonym przez Sprzedawcę opakowaniu.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Wyrób ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danego Wyrobu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo, w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Wyrobu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych oraz wyrobów tworzonych na zlecenie klienta).
 7. Konsument akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Wyrób, wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Wyrobu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 8. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Wyrobu tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Wyrobu do Sprzedawcy).
 9. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Konsumenta. Faktura zostanie wysłana do Konsumenta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Konsument wyraża zgodę.

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Wyrobu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia. W przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.: Usług świadczonych drogą elektroniczną, Odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Reklamacji i rękojmi w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 576ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym, oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§14 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Wyroby (produkty) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna mogą stanowić utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Wyrobu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub niezgodny z ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.
 4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Wyrobu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych.
 5. Licencja, o której mowa w ust.4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Wyrobu. Okres dostępu do danego Wyrobu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Wyrobu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.
 6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Wyrobu, jak i jego części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: udostępnianie i prezentowanie projektu Wyrobu osobom trzecim, a także kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek
 7. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkty/Projekty nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim.
 8. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Projektów albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę bez uzgodnienia, stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Wyrobów oraz ich zmiany bądź wycofania z oferty Sklepu bez podania przyczyn.

§15 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przemysław Klimczyk, prowadzący działalność gospodarczą Objet d’Art Przemysław Klimczyk, z siedzibą w Mikołowie ul. Stara Droga 2b/3, 43-190 Mikołów, NIP: 6351736959, REGON: 241858408, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: butik@woczkusroczki.pl, Numer telefonu: 725 577 757 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora: Objet d’Art Przemysław Klimczyk, ul. Skalna 12a/22, 43-190 Mikołów.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Wyrobu i założenia Konta), a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane na podstronie: Polityka prywatności.

§16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Data publikacji Regulaminu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­10.03.2022
Data ostatniej aktualizacji: 6.04.2022

Przyjaciele Sroczki gromadzą ciasteczka. Szczegóły znajdziesz w naszej  Polityce Prywatności